Клубове по интереси | Виртуален Свят

 1. Клуб на ТВ журналиста

 2. Клуб на техниците по ТВ видео техника

 3. Клуб на техниците за кабелна ТВ

 4. Клуб на техниците за информационни технологии

 

 5. Клуб на техниците за телекомуникационни технологии

 

 6. Клуб на техниците по строително-мотаж работи

 7. Клуб на УЕБ специалисти

 8. Клуб на счедоводителите

 9. Клуб на операторите на ТВ камера

 

 10. Клуб на специалисти по изготвяне на проекти одкументации за          кандидатстване по различни донорски програми, включително и европейски проекти

 

 11. Клуб на специалисти по управление и отчитане изпълнението на спечелени проекти пред управляващите орагани по различните донорски програми, включително и по европейските проекти