За нас

народно читалище виртуален свят

Закона за народните читалища

Народно читалище “Виртуален свят” гр. Благоевград е юридическо лице с нестопанска дейност,отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища, Закона за юридическите лица с нестопанска цел,Устава и Решението на учредителното събрание.

През 2005 година “Виртуален свят” гр. Благоевград участва в разработването на няколко международни проекта, включени в програмата на Европейския съюз Култура 2000, която насърчава интеркултурния диалог и взаимен обмен между европейски и други култури чрез окуражаване на сътрудничество по предмети от общ интерес и познаването на историята на европейските народи.

Целта на читалище “Виртуален свят” гр. Благоевград

Целта на читалище “Виртуален свят” гр. Благоевград е чрез използване на новите компютърни и аудио- визуални технологии, навлезли широко в бита на населението на гр.Благоевград да развива и утвърждава духовните ценности и да насочва българските културни традиции към европейска интеграция.

Чрез разработване, координиране, управление на проекти и програми включени в Европейски грантови схеми, читалището допринася за културното израстване на населението в региона и създаване на нови традиции, приобщаващи ни към голямото европейско семейство.

УЧРЕДЯВАНЕ И ЧЛЕНСТВО

Народното читалището - Виртуален свят гр. Благоевград

Чл.12.Читалище “Народното читалището - Виртуален свят гр. Благоевград” е учредено от 111 (сто и единадесет) дееспособни физически лица на Учредително Общо събрание

Чл.13. Учредителното събрание прие Устава на читалището и избира неговите органи

Чл.14.Устава определя:

органите на управление и контрол, техните правомощия, начина на избирането им и за решения; начина на приемане на членове и прекратяване на членството, както и реда за определяне на членския внос.

Чл.15. Читалището може да открива филиали в кварталите и жилищните райони на гр. Благоевград и селата на Община Благоевград.

Чл.16.(1)Читалището придобива качество на юридическо лице с вписването му в регистъра за организациите с нестопанска цел на окръжния съд в гр. Благоевград;

Членски права и задължения

Чл.17.Членуването в читалището е доброволно

Чл.18.Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.

Чл.18.Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.

Чл.19.Всеки член на читалището има право:

Чл.20.Всеки член на читалището е длъжен:

Чл.21.Членските права и задължения са не прехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму, чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа

Придобиване на членство

Чл.22.Членовете на читалището се приемат от Председателя на читалището въз основа на тяхна писмена молба.

Прекратяване на членство

Чл.23.(1)Членството в читалището се прекратява:

(2)Отпадането на членство е налице, когато има нарушение на чл.20 от този Устав. Нарушението се констатира от Секретаря на читалището, който прави мотивирано предложение до Председателя, за изключване на отделни членове;

(3)Решението за изключване се взема от Председателя на читалището при наличието на виновно поведение по чл.20 от този Устав, което прави по нататъшното членство в читалището несъвместимо. Решението може да се обжалва пред Общото събрание на читалището в 14 дневен срок

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на читалището

Чл.24.Органите на управление на читалището са:

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание

Чл.25.Върховен орган на читалището е Общото събрание и се състои от:

Чл.26.Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас и те не могат да са по малко от 100 съгласно чл.8, ал.1 от Закона за народните читалища

Представителство

Чл.27.(1)Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице;

Компетентност на Общото събрание

Чл.28.(1)Общото събрание:

(2)Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището;

(3)Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава;

(4)решенията на органите на читалището, които са взети в противоречие със закона, устава или преходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на читалището или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението;

(5)Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на читалището от всеки негов член или член на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението

Свикване, провеждане и кворум на Общото събрание

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Google Maps

BG Карти

logo

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

ВИРТУАЛЕН СВЯТ

Ако имате каквито и да били въпроси не се колебайте да използвате долупосочените адреси за връзка!

Никога не ги карай да те обичат, дете мое. Настоявай да те оставят. И знай, че този, който устои и остане, те обича истински. - Димитър Талев

Ако си тъжен.. - казваше баба... Тогава плачи. Когато сълзите свършат, животът продължава! - Дора Габе

Най-силна е онази любов, която може да проявява слабости. - Елин Пелин